Darmowa dostawa od 100,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin sklepu z dnia 8.11.2018 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EWITALDO.PL Z DNIA 08.11.2018 R.
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://ewitaldo.pl/
prowadzony jest przez spółkę pod firmą: Oleofarm spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Mokronoska 8, 52-
407 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000475366, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000,00 zł, NIP: 8961326505,
REGON:932802258, adres poczty elektronicznej: sklep@ewitaldo.pl, numer telefonu
kontaktowego: +48 506 191 970 (opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika
właściwego operatora).
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego
dostępnego pod adresem: https://ewitaldo.pl/ oraz zasady zawierania umów za jego
pośrednictwem.
3. Definicje:
a) Sklep internetowy - sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem
b) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn.
zm);
c) Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego, będący regulaminem, o
którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
d) Sprzedawca - Oleofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: ul.
Mokronoska 8, 52-407, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000475366, o kapitale zakładowym w wysokości: 500.000,00 zł, NIP:
8961326505, REGON: 932802258
e) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;
f) Konsument - osoba fizyczna, w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
g) Rejestracja - jednorazowo czynność polegająca na utworzeniu przez Klienta
Konta z wykorzystaniem Formularza rejestracji;
h) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie internetowym,
umożliwiający utworzenie Konta;
i) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez
Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym
gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach;
j) Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie internetowym,
umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności
zakładania Konta;
k) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia
Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i
liczbę Produktu.
l) Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego, zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego, w języku
polskim, pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą;
m) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca
przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
n) Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych
Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru
Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez
dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów;
o) Promocja - ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące
w ofercie Sklepu internetowego i mogące być przedmiotem Umowy sprzedaży
pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
p) Dowód zakupu - paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód, przekazany
Klientowi wraz z Produktem, potwierdzający zakup Produktu;
q) Newsletter - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientem automatycznego
otrzymywania od Sprzedawcy na podany adres e-mail lub numer telefonu
najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym;
r) Załącznik nr 1 - dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego
odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 6 Regulaminu;
s) Załącznik nr 2 - dołączony do Regulaminu wzór dokumentu umożliwiającego
złożenie reklamacji, o którym mowa w § 7 Regulaminu.
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu: utworzenia Konta
w Sklepie Internetowym lub w celu zawarcia Umowy sprzedaży lub otrzymywania
Newslettera.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać
jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących
mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku
niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo
mają te przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
§ 2 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem
Sklepu informatycznego polegają na:
a) umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym;
b) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza
zamówienia;
c) przesyłaniu Newslettera.
2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta
Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
Do dokonania Rejestracji wymagane jest: prawidłowe uzupełnienie danych przez
Klienta, podanie loginu i hasła i akceptacja Regulaminu.
3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, polegającej na prowadzeniu Konta w
Sklepie Internetowym jest zawierana dobrowolnie, na czas nieokreślony i
nieodpłatnie. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym
momencie bez podania przyczyny poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym
lub przez przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta z Konta na adres e-mail
Sprzedawcy: sklep@ewitaldo.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: Oleofarm sp.
z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu
Newslettera zostaje zawarta w momencie wyrażenia zgody przez Klienta na
otrzymywanie Newslettera oraz udostępnienie swojego adresu e-mail lub numeru
telefonu w odpowiednim polu w Sklepie internetowym i zaakceptowania Regulaminu
lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w trakcie wypełniania
Formularza Rejestracji lub Formularza Zamówienia.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na przesyłaniu
Newslettera jest zawierana dobrowolnie, na czas nieokreślony i nieodpłatnie. Umowa
ta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdym momencie bez podania
przyczyny, poprzez naciśnięcie przycisku „Zrezygnuj z Newslettera” lub przez
przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta z Newslettera na adres e-mail
Sprzedawcy: sklep@ewitaldo.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: Oleofarm sp.
z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.
6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu
internetowego: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i
zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej np. Google Chrome, Internet
Explorer, Firefox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript oraz włączoną
obsługą plików typu cookies, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 pikseli.
7. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez
Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z funkcjonowaniem Sklepu
Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została
wskazana w § 8 Regulaminu), a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu,
Klient może składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: sklep@ewitaldo.pl lub pisemnie na adres: Oleofarm sp. z o.o., ul.
Mokronoska 8, 52-407 Wrocław.
8. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości, żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego
reklamację (imię, nazwisko oraz adres do korespondencji) - ułatwi to i przyspieszy
rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim
mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z
pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
9. Reklamacje, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane
przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres wskazany
przez składającego reklamację. Jeśli dane lub informacje podane w reklamacji będą
wymagały uzupełnienia, przed rozpoznaniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do
Klienta o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie.
10. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści
cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w
celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np.
szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca
wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną
niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia
Klienta szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do
danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych
zagrożeń, Klient jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do Konta w
Sklepie Internetowym i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować
odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takie jak np. aktualne oprogramowanie
antywirusowe.
§ 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWGO
1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem,
zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, mając na uwadze
poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej
Sprzedawcy oraz osób trzecich;
b) wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, niewprowadzających w
błąd lub nienaruszających prawa osób trzecich;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób
niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu Internetowego;
d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób
nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego
jedynie w zakresie użytku osobistego.
2. Sprzedawca informuje, że niedopuszczalne jest zamieszczanie lub dostarczanie
przez Klienta, za pośrednictwem Sklepu internetowego treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym
naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, a także podejmowanie
przez Klienta czynności, które mogłyby destabilizować lub zakłócać działanie Sklepu
internetowego lub utrudniać dostęp do Sklepu internetowego Sprzedawcy lub innym
Klientom, jak również podejmowanie przez Klienta działań takich jak umieszczanie w
Sklepie internetowym lub rozsyłanie za jego pośrednictwem niezamówionej
informacji handlowej.
3. W przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa, postanowień Regulaminu
lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Klienta w
sposób utrudniający pracę Sklepu internetowego lub uciążliwy dla innych Klientów,
Sprzedawca ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
internetowego lub ograniczyć mu dostęp do niektórych funkcjonalności Sklepu
internetowego.
4. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty.
O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości
publicznej na stronie Sklepu internetowego.
5. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane
na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze
Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami
konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie
Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy
odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości
korzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego, spowodowany prowadzonymi
pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu
Internetowego. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował Klientów o
planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie
odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu internetowego.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Sklepu internetowego
przez osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 4. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania
Zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego:
a) złożenie Zamówienia poprzez założone wcześniej Konto na stronie Sklepu
internetowego;
b) złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na
stronie Sklepu internetowego.
2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie
nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni
w tygodniu przez 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem §3 ust. 6 Regulaminu.
4. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty i niedziele oraz
święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
5. W celu skutecznego złożenia Zamówienia w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt.
a) niniejszego paragrafu, konieczne jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta
dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza rejestracji i tym samym
założenie Konta, a następnie dodanie Produktu do Koszyka, następnie wyboru
sposobu płatności, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie
przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. W celu skutecznego złożenia Zamówienia, o którym mowa w ust. 1 pkt. b)
niniejszego paragrafu, konieczne jest dodanie przez Klienta Produktu do Koszyka,
prawidłowe wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza
zamówienia, zaakceptowania postanowień Regulaminu oraz naciśnięcie przycisku
„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
7. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie
z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych
oraz zmian w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się
wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacji dostępnymi na Sklepie
internetowym.
8. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza złożenie
Zamówienia przez Klienta Potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę
następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającego
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, na adres podany przez
Klienta. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi
potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem.
9. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
10. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Zamówienia i przygotowanie go do
wysyłki) wraz z dostawą wynosi od 2 do 7 dni roboczych i jest liczony w następujący
sposób:
a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w § 5 ust. 5 pkt.
a) Regulaminu - od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;
b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności wskazanego w § 5 ust. 5 pkt.
b) c) lub d) Regulaminu - od dnia zaksięgowania wpłaty w pełnej wysokości na
rachunku bankowym Sprzedawcy.
11. Klient może dokonać zmian w Zamówieniu lub je anulować do momentu
potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
12. W przypadku braku dostępności zamówionych przez Klienta Produktów na
magazynie Sprzedawcy, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji
Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub
zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku
braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest
indywidualnie z Klientem.
§ 5. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i zawierają
podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami prawa. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów
dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
2. O łącznej kwocie Zamówienia uwzględniającej koszty dostawy, Klient informowany
jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia i w e-mailu potwierdzającym złożenie
Zamówienia.
3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
4. Klient niebędący Konsumentem, w celu realizacji Zamówienia upoważnia
Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione
Produkty:
a) płatność za pobraniem - opłata uiszczona jest gotówką kurierowi przy odbiorze;
b) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy
Sprzedawcy; dane Sprzedawcy do przelewu to: Oleofarm sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu, ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław, nr rachunku bankowego: PKO BP SA
53 1020 5226 0000 6802 0589 2064;
c) płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Przelewy24.pl;
d) płatność internetowa (szybkim przelewem) za pośrednictwem Przelewy24.pl
6. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w ust. 5 pkt. b, pkt. c) i
pkt. d) niniejszego paragrafu, jeżeli Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Klienta do
dokonania płatności. W przypadku nieuiszczenia całości wpłaty w terminie
wskazanym w wezwaniu, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o
tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 6. DOSTAWA
1. Dostawa odbywa się przesyłką kurierską pod adres wskazany przez Klienta w
trakcie składania Zamówienia.
2. Standardowa dostawa Produktu ogranicza się do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej i odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej Pharmalink sp. z o.o.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego
przesyłkę.
3. Dostawa Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej odbywa się za
pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i może być realizowana tylko i wyłącznie po
konsultacji ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@ewitaldo.pl . Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy
dostarczającego przesyłkę.
4. Dostawy Produktu są realizowane w dni powszednie.
5. Koszty dostawy ponosi Klient.
6. Koszty dostawy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wynoszą 12,30 zł brutto za
każdą przesyłkę, jeżeli wartość Zamówienia nie przekracza kwoty 100,00 brutto zł. W
przypadku, gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 100,00 brutto zł dostawa
Produktu jest darmowa. Klient jest informowany o kosztach dostawy podczas
składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia.
7. W przypadku dostawy Produktów poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej lub gdy
waga dostarczanej przesyłki przekracza 30 kg, koszt dostawy jest każdorazowo
ustalany indywidualnie.
8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkty wolne od wad.
9. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Produktu.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi
na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt
wydruku potwierdzenia wraz z informacją o istotnych elementach zamówienia,
specyfikacji Zamówienia, informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od
umowy wraz z wzorem formularza odstąpienia od umowy oraz faktury VAT lub
Dowodu zakupu.
§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Kupującemu, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania
przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu
rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu oraz kosztów,
wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu, w terminie 14 dni od dnia odebrania
Produktu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik.
2. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać oświadczenie
o odstąpieniu przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
a) w formie pisemnej Pocztą Polską lub kurierem na adres Sprzedawcy: Oleofarm sp.
z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
sklep@ewitaldo.pl;
3. Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub przy użyciu wzoru
udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
Jednakże skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Klient, który odstąpił od umowy, ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczy odesłanie Produktu
przed jego upływem 14 dni. Klient może zwrócić Produkt na adres magazynu
Sprzedawcy: Oleofarm sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 55-080 Pietrzykowice.
Zwracany Produkt prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym
miejscu napisać „Zwrot”.
6. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w szczególności
opakowania, zabezpieczenia i nadania.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące
wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
Sklepie Internetowym).
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta,
może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili
otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego
odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do
umów:
a) o świadczeniu usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu
dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo
inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż
części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo
odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub
rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczaniu dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczeniu usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie
prawa odstąpienia umowy.
§ 8. REKLAMACJA
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem
za wady fizyczne lub prawne sprzedanego Produktu, w zakresie określonym
Kodeksem cywilnym.
2. Jeżeli Produkt zakupiony przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego
ma wady, Klient może złożyć reklamację Sprzedawcy:
a) pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera na adres
korespondencyjny: Oleofarm sp. z o.o., ul. Mokronoska 8, 52-407 Wrocław
b) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:sklep@ewitaldo.pl;
c) za pośrednictwem Działu Reklamacji, wypełniając formularz reklamacyjny
dostępny w panelu Klienta.
3. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres do
korespondencji umożliwiający kontakt z Klientem), numer Zamówienia, dane
reklamowanego Produktu, numer dowodu zapłaty, datę odbioru Produktu, liczbę
reklamowanego Produktu, opis wady Produktu , datę postania wady, żądanie Klienta
- ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane
w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W celu ułatwienia
procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego
Załącznik nr 2.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta
reklamacji, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia jej złożenia lub
uzupełnienia informacji przez Klienta. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy, po
upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu, skutkuje uznaniem reklamacji za
uzasadnioną.
6. Skorzystanie przez Klienta z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami
popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, a także za nieuzasadnioną
odmowę odbioru Produktu. W takiej sytuacji koszty ponownej przesyłki ponosi Klient.
§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Klient, akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Sprzedającego podanych danych osobowych w celu realizacji Umów sprzedaży,
której Klient jest stroną oraz innych usług świadczonych przez Sprzedawcę na rzecz
Klienta, o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu. Przetwarzanie tych danych
osobowych jest niezbędne do wykonania Umów i świadczenia usług, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, co jest zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady
wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu internetowego
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma możliwość dostępu do
dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z
bazy Sprzedawcy.
4. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla
celów marketingowych, bez uzyskania wyraźnej zgody Klienta.
5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują
się w dokumencie „Polityka prywatności sklepu internetowego”, dostępnym na
stronach Sklepu internetowego pod adresem: https://ewitaldo.pl
§ 10. OCHRONA PRAW AUTORSKICH
1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki,
logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego są własnością Sprzedawcy
lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa
autorskie.
2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie
przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego, w tym ich
udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej,
posiadającej do nich prawa autorskie.
3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu
internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody
Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest
niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania
cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.
§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I
DOCHODZENIA
ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i
nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozwiązywania sporów.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, o których mowa
w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U z 2017 r. poz.
1063); Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie
określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy
wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356);
b) Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z
2017.1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą; Informacje
na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
c) Konsument może zwrócić się o pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem
porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220
(infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 9:00 - 17:00, opłata za połączenie wg
taryfy operatora).
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta
będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w
siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których to zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej oraz na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży
lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje zawarte w Sklepie internetowym nie można traktować jako porady
lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazówki do leczenia. Opisy Produktów mają
tylko i wyłącznie charakter poglądowy.
2. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie Sklepu
internetowego pod adresem: https://ewitaldo.pl, skąd Klienci mogą w każdym czasie
przeglądać, wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji
swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy
dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować. W celu
otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader
(dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który
otwiera pliki w formacie PDF.
3. Umowy są zawierane w języku polskim.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn
organizacyjnych, prawnych lub technicznych. O każdej zmianie Regulaminu,
Sprzedawca powiadomi Klienta na Sklepie Internetowym z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty
poinformowania o zmianie Regulaminu.
5. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego brzmienia
Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w
dniu złożenia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie będą
miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn zm.),
ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z
późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 08.11.2018 r.
Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
…………………..dnia ………………….
……………..………………….
……………..………………….
……………..………………….
Imię i nazwisko konsumenta/(-ów),
adres i numer telefonu konsumenta/(ów).
OLEOFARM Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
e-mail: sklep@ewitaldo.pl
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy)
Ja/My(*)……………………………………………, niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy:
1) świadczenia drogą elektroniczną następujących usług(1)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
2) sprzedaży następujących rzeczy(2):
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Numer Zamówienia: ………………………………………………
Data Zamówienia: ………………………………………………
Nr faktury/nr paragonu: ………………………………………………
Data Odbioru: ………………………………………………
Zwrot kosztów proszę dokonać (właściwe zaznaczyć):
na rachunek bankowy nr
……………………………………………………………………….. , którego właścicielem
jest ……………………………………………………………...……………
przekazem pocztowym na adres:
……………………………………………………………...…………… .
W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu
przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.
…………………………………………………………
data i podpis Klienta będącego konsumentem
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
(*) - niepotrzebne skreślić
(1) - podać, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotyczy świadczenia usług drogą
elektroniczną
(2) - podać, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu dotyczy zakupu Produktów w Sklepie
internetowym
Załącznik nr 2 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI PRODUKTU
…………………..dnia ………………….
……………..………………….
……………..………………….
……………..………………….
Imię i nazwisko Klienta,
adres oraz numer telefonu Klienta
OLEOFARM Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 8
52-407 Wrocław
e-mail: sklep@ewitaldo.pl
ZGŁOSZENIE REKLAMACJI PRODUKTU
Numer zamówienia: ………………………………………………………………………
Nr faktury/nr paragonu: ………………………………………………………………………
Data odbioru Produktu: ………………………………………………………………………
Dane reklamowego Produktu:
………………………………………………………………………
Ilość reklamowego Produktu:
………………………………………………………………………
Dodatkowy opis Produktu:
………………………………………………………………………
(kod partii i data ważności):
………………………………………………………………………
Data powstania wady: ………………………………………………………………………
Opis wady Produktu: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Żądanie Klienta: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………….
Podpis Klienta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem ewitaldo.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Oleofarm sp. z o.o oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Oleofarm sp. z o.o oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „ NIE WYRAŻAM ZGODY ” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel